Home Over Ons Documenten Contact Links


DIENSTVERLENINGSDOCUMENT vanaf 1-1-2013

Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door:  

 

Thijssens Advies 

De Voerman 17 

5272 RH  Sint-Michielsgestel 

 

Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan toe bent en wat u van ons mag verwachten. In deze Dienstenwijzer stellen wij ons voor en informeren wij u over onze dienstverlening. Hiermee voldoet Thijssens Advies aan de Wet financieel toezicht (Wft). Hierin is vastgelegd dat financiële dienstverleners verplicht zijn om u – voorafgaand aan het uitbrengen van advies – te informeren. 

 

Wie is Thijssens Advies ? 

Thijssens Advies is een onafhankelijk financiële dienstverlener. Onze financiële dienstverlening bestaat uit persoonlijk en deskundig advies en bemiddeling op het gebied van: 

 

• Hypotheken  

• Verzekeringen (leven- en schadeverzekeringen) 

• Financiële planning 

• Pensioenen  

• Sparen en beleggen 

• Financieringen 

 

Wij zijn aangesloten bij SEH (Stichting Erkend Hypotheekadviseur, www.seh.nl) en de NVHP  (Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, www.hypothecairplanner.nl) .  

 

Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars 

Wij kunnen voor u bemiddelen tussen ruim 40 zorgvuldig geselecteerde financiële instellingen (banken, verzekeraars, hypotheekverstrekkers, vermogensbeheerders en via service providers). Op geen enkele wijze zijn wij verplicht om uw producten op het gebied van hypotheken, pensioenen, verzekeringen, sparen en beleggen en financieringen bij één bepaalde financiële instelling onder te brengen. 

Geen enkele financiële instelling heeft eigendomsrechten en/of zeggenschap in ons kantoor. 

 

Onze diensten  

U heeft een grote keuze uit financiële producten. Vaak zijn er bepaalde voor- en nadelen.  

Voor u is het zeer belangrijk dat u het product kiest dat nu maar ook in de toekomst past bij uw specifieke situatie. Het is belangrijk dat u beseft dat een deel van uw besteedbaar inkomen zal worden besteed aan dit product. Maar ook dat het hier gaat om een overeenkomst die soms voor tientallen jaren wordt aangegaan.  

 

Onze taak is u te helpen bij het maken van een keuze die goed aansluit bij uw persoonlijke situatie. U bent bij ons vrij in de (eind)keuze van aanbieder(s) en product(en). Om u hierin te adviseren volgen wij een standaard procedure die bestaat uit vijf stappen: 

 

Stap 1, inventariseren 

Het adviestraject start met het uitgebreid in kaart brengen van uw persoonlijke financiële situatie, uw wensen, behoeften en risicobereidheid. We leggen deze vast in een klantprofiel en willen ons ook een oordeel vormen over de materiekennis en ervaring van u met complexe financiële producten; 

 

Stap 2, analyseren 

Na het in kaart brengen van uw persoonlijke situatie en wensen voor nu én in de toekomst, voeren wij een zorgvuldige analyse uit. Aan de hand van deze gegevens maken wij een eerste selectie van mogelijke producten die aansluiten op uw wensen. In deze fase lichten wij de mogelijkheden toe en geven aan wat, naar ons oordeel, de voor- en nadelen zijn.  

 

Stap 3, advies 

Op basis van de inventarisatie en analyse komen wij uiteindelijk tot een concreet advies. In dit advies geven wij exact aan welk product naar ons oordeel het best aansluit bij uw wensen en mogelijkheden. Daarnaast geven we aan bij welke financiële instelling en tegen welke voorwaarden dit kan worden afgenomen. Ons advies wordt voor u vastgelegd in een op maat gerichte rapport waarin wij alle risico’s met betrekking tot overlijden, werkloosheid etc. voor u in kaart brengen. 

 

Stap 4, bemiddeling 

Over het algemeen lopen alle contacten met de financiële instelling via Thijssens Advies. Dit met 

als doel om de door ons geadviseerde constructie ook op correcte wijze door de bank of verzekeringsmaatschappij uit te laten voeren.  

 

Stap 5, nazorg 

Wij zullen u nadat het financiële product is afgesloten blijven ondersteunen. U kunt met al uw vragen over het afgesloten product bij ons terecht. Verandert er iets in uw persoonlijke situatie? Dan is de kans groot dat ook uw productaanbod moet worden aangepast. Wij verwachten daarom van u dat u wijzigingen in uw persoonlijke situatie aan ons doorgeeft.  

 

Tijdbesteding 

Om u goed te kunnen adviseren, moeten wij de nodige tijd investeren. De best passende hypotheek is immers maatwerk, waarbij uw wensen centraal staan. Het aantal benodigde uren is sterk afhankelijk van deze wensen. Om u inzicht te geven in het aantal uren dat wij besteden aan de diverse productvormen waarover wij u kunnen adviseren volgt hieronder een indicatie van het gemiddelde aantal uren bij de verschillende soorten advies. 

 

 

Soorten Advies:                                                                                  indicatie aantal uur: 

Hypotheken                                                                                             16   à    30   uur  

Woonlastenverzekering                                                                           4   à      8   uur 

Pensioenen                                                                                             12   à    20   uur 

Levensverzekeringen                                                                              4   à      8   uur 

Bankspaarproducten                                                                              4   à      8   uur 

Uitvaartverzekeringen                                                                              4    à     8   uur 

Financieringen                                                                                        4    à    10  uur 

Financiële planning                                                                                4    à    10  uur 

 

 

Indien u om advies vraagt over beleggingsfondsen of als wij orders over beleggingsfondsen voor u gaan doorgeven aan de aanbieder, zullen wij met u vooraf een cliëntovereenkomst aangaan, waarin duidelijk wordt aangegeven welke diensten wij voor u verrichten en hoe wij daarvoor worden beloond. 

 

Wat verwachten wij van u? 

• Het verstrekken van juiste en volledige gegevens is uitermate belangrijk. Bij onjuiste of onvolledige informatie kan de financiële dienstverlener uitkeringen weigeren, contracten verbreken of overeenkomsten niet erkennen. 

• U dient ons tijdig en volledig te informeren over alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie, zodat wij in staat zijn om uw financiële producten actueel te houden. Het gaat in het bijzonder om wijzigingen in uw persoonlijke situatie (geboorte, scheiding, overlijden, verhuizen etc.), veranderingen in inkomens- en arbeidssituatie of beëindiging van lopende verzekeringen. 

• Het is van belang te weten of u ergens anders verzekeringen hebt lopen. Een compleet beeld van uw verzekeringen is essentieel om over- of juist onderverzekering te voorkomen. 

• Alle informatie en bijbehorende documenten dient u zorgvuldig op juistheid te controleren. In geval van onjuistheden of onvolledigheden verwachten wij van u dat u deze zo spoedig mogelijk, in ieder geval 

binnen 10 dagen, schriftelijk aan ons doorgeeft. 

• Kunt u een gespreksafspraak niet nakomen, bel dan minimaal 24 uur van tevoren af. Niet nagekomen afspraken en afspraken die niet minimaal 24 uur tevoren zijn afgezegd, kunnen wij in rekening brengen. 

• Om achterstanden te voorkomen verwachten wij dat u tijdig uw betalingsverplichtingen nakomt. 

 

Hoe kunt u ons bereiken? 

Ons kantoor is op werkdagen open van 9.00 uur tot 17.00 uur.  Buiten deze tijden of bij afwezigheid maken wij gebruik van een telefonische opvangservice.

 

Bezoekadres               : Nieuwstraat 17 

Postadres                    : De Voerman 17 

Postcode                     : 5272 RH                                
Plaats                          : Sint-Michielgestel 

Telefoon                      : 073-5530394 / 073-5530395 / 073-4430396 

E-mail :                        : info@thijssens.nl 

Internetadres                : www.thijssensadvies.nl 

 

Betalingen 

U krijgt van de financiële instelling waar uw producten zijn ondergebracht periodiek een overzicht van de betreffende producten en de te betalen bedragen. De door u te betalen bedragen kunt u op de met hen overeengekomen wijze voldoen. U betaalt dus steeds rechtstreeks aan de betreffende verzekeringsmaatschappij, bank, hypotheekverstrekker of vermogensbeheerder. 

Wij maken u erop attent dat indien u de premie van verzekeringspremies niet tijdig voldoet, u van
de verzekeraar een waarschuwing (betalingsherinnering) krijgt. Blijft de betaling uit, dan kan de verzekeraar de dekking opschorten of zelfs beëindigen. 

 

Hoe worden wij beloond? 

In beloning voor onze dienstverlening heeft u de volgende keuzemogelijkheden (combinaties zijn ook mogelijk):. 

  • Beloning op basis van een vaste vergoeding 
  • Beloning op basis van uurtarief 

Voor schadeverzekeringen (denk aan b.v. opstal, inboedel, aansprakelijkheid, auto e.d.) sturen wij u geen nota maar krijgen wij een vergoeding van de betreffende verzekeringsmaatschappij, ook wel provisie genoemd.

  

Voorafgaand aan onze dienstverlening worden de afspraken hierover schriftelijk vastgelegd in een dienstverleningsopdracht.  

  

Beloning op basis van provisie
Sinds 1-1-2013 niet meer van toepassing. 

 

Beloning op basis van een vaste vergoeding
Onze dienstverlening bestaat uit meerdere fases (adviesonderdelen). Voor iedere fase zal een aparte vaste vergoeding in rekening gebracht worden. De vergoeding voor de verschillende fases zal worden vastgelegd in de dienstverleningsopdracht. U ontvangt een factuur op basis van de daadwerkelijk afgenomen adviesonderdelen. De eventueel door ons te ontvangen provisie van de geldverstrekker en/of verzekeraar over de door u afgenomen financiële producten, zullen verrekend worden met de door in ons rekening te brengen adviesonderdelen. U weet derhalve van te voren wat u gaat betalen.

 

Soorten Advies

 

Tarief

 

Hypotheek bij aankoop van een woning voor een starter (alleenstaand)

  2000  

 

Hypotheek bij aankoop van een woning voor een starter (koppel)

  2500

 

Hypotheek bij aankoop van een woning voor een doorstromer  (alleenstaand)

  2500

 

Hypotheek bij aankoop van een woning voor een doorstromer  (koppel)

  3000

 

2 e Hypotheek of verhoging bij bestaande klant

  1500

 

2 e Hypotheek of verhoging bij nieuwe klant

  1500 

 

Losse financiële planning

  1000

 

Levens- of beleggingsverzekeringen

    600 

 

Bankspaarproduct

    600 

 

Individueel pensioencontract

  1500 

 

Losse Inkomensbeschermer (AO/WW)

    500

 

Losse Overlijdensrisicoverzekering

    500

 

Uitvaartverzekering

    500

 

 

Bij alle hypotheken is het afsluiten van een eventuele overlijdensrisico- en woonlastenverzekering in het tarief inbegrepen.  

In specifieke gevallen kan afgeweken worden van bovenstaande tarieven, bijvoorbeeld bij een ondernemer waarbij een hypotheek of een planning veel meer tijd kan kosten. Ook de combinatie van een financiële planning en andere producten zal in de meeste gevallen goedkoper zijn. Wilt u bijvoorbeeld alleen een overlijdensrisicoverzekering afsluiten dan moet daar vaak ook een financiële planning bij gemaakt worden om de te verzekeren bedragen te kunnen onderbouwen.                                    

                                                                                                                                           

Beloning op basis van uurtarief 

Voor onze diensten berekenen wij u een vergoeding op basis van uurtarieven. Vooraf stellen wij u daarvan op de hoogte en geven u een schatting van de kosten. Wij specificeren onze nota’s en de in rekening gebrachte uren en werkzaamheden. 

 

Ons standaard uurtarief bedraagt € 125,- Voor pensioenadvies, financiële planning en nazorg is het uurtarief eveneens € 125,- 

 

Soorten Advies:                                                                                  indicatie aantal uur: 

Hypotheken                                                                                             16   à    30   uur  

Woonlastenverzekering                                                                           4   à      8   uur 

Pensioenen                                                                                            12   à    20   uur 

Levensverzekeringen                                                                              4   à      8   uur 

Bankspaarproducten                                                                              4   à      8   uur 

Uitvaartverzekeringen                                                                              4    à     8   uur 

Financieringen                                                                                        4    à    10  uur 

Financiële planning                                                                                4    à    10  uur 

 

Wettelijke verplichtingen

Ons kantoor heeft volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12039913, voor het uitoefenen van ons bedrijf. Wij zijn voorts ingeschreven in het AFM register Nationaal Regime MIFID voor het adviseren over beleggingsfondsen en/of het doorgeven van orders over beleggingsfondsen aan de aanbieder. 

In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staat ons bedrijf geregistreerd onder  

nummer 51706377 

 

Wij streven er naar u goed en zorgvuldig van dienst te zijn. Toch kan er wel eens wat fout gaan; voor die gevallen zijn wij toereikend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.  

 

 

Beëindiging van de relatie 

U hebt het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op het door u gewenste moment, zonder opzeggingstermijn en zonder kosten. Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten, kunt u de verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met u te beëindigen. Ook in dat geval kunt u de verzekeraar(s) verzoeken uw bij ons lopende verzekeringen over te boeken naar een andere adviseur. 

 

Klachtenregeling 

Klachten over onze dienstverlening nemen wij serieus en lossen wij graag in goed overleg met u op. Vanuit onze interne klachtenprocedure kunnen wij nagaan hoe wij tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Informatie over het Klachteninstituut kunt u vinden op de website www.kifid.nl. 
Het Kifid is ook bereikbaar op het volgende postadres:

Kifid
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG  

 

Wij streven er voortdurend naar onze klanten op goede en professionele wijze te ondersteunen met deskundig en betrouwbaar financieel advies. De kwaliteit van onze dienstverlening staat daarbij voorop. Wij vertrouwen erop u met deze dienstenwijzer een goed beeld te hebben gegeven van wat wij voor u kunnen betekenen. We hopen samen met u de (klant)relatie aan te gaan die langdurig naar beider tevredenheid zal duren.